Snowflake Obsidian Tumbled Stone

  • $2.00
    Unit price per 


Snowflake Obsidian tumbled stone

Measures .75-1.25 inches