Snowflake Obsidian Tumbled Stone

$2.00

Snowflake Obsidian tumbled stone

Measures .75-1.25 inches 

Related products